ZMIANY W POŁOŻENIU PRAWNYM KARAIMÓW POLSKICH 1936–1945–1989

Słowa kluczowe: Karaimi, prawo wyznaniowe, związki wyznaniowe, mniejszości religijne

Abstrakt

Karaimi to jedna z trzech mniejszości religijnych, która funkcjonuje w oparciu o przedwojenny akt prawny. Ustawa karaimska w wielu miejscach jest niezgodna
z obecnie obowiązującą Konstytucją, a część jej przepisów nie da się stosować ze względu na ich anachroniczność. W okresie Polski Ludowej nie zdecydowano się na derogację ustawy z 1936 r., a jej przepisy znowelizowano tylko w zakresie aktów stanu cywilnego. W 1974 r. Urząd do Spraw Wyznań decyzją administracyjną zatwierdził nowy statut Karaimskiego Związku Religijnego, który ze zmianami obowiązuje do dzisiaj. W związku z powyższym ustawa z 1936 r. i rozporządzenie wykonawcze zatwierdzające statut KZR w praktyce nie funkcjonują. Powoduje to sytuację, w której decyzja administracyjna ma pierwszeństwo przed aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Opublikowane
2020-02-08