EKUMENICZNE ORGANY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: ekumeniczny, ochrona danych, kościoły, konstytucja, autonomia

Abstrakt

Początek stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych związany był z rozwiązaniem przez kościoły i inne związki wyznaniowe kwestii dotyczącej funkcjonowania i niezależności organu nadzoru w tym zakresie. Kościoły mniejszościowe z uwagi na ograniczone zasoby, w tym dostępność specjalistów prawa ochrony danych i prawa kościelnego, co do zasady, mogą mieć trudności ze sprawnym funkcjonowaniu takiego organu. Organ ekumeniczny, czyli złożony z przedstawicieli różnych kościołów, może być w takiej sytuacji sensowną alternatywą dla organów jednowyznaniowych, w tym pod względem zapewnienia mu odpowiedniej niezależności.

Do końca 2018 r. powołano trzy organy tego typu: 1) Ewangelicką Komisję Wspólną Ochrony Danych Osobowych; 2) Międzykościelną Komisję Ochrony Danych Osobowych i 3) Ekumenicznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Łączenie organów nadzorczych mniejszościowych kościołów i innych związków religijnych wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla większości z nich. Niewątpliwie takie wysiłki są warunkowane jednorodnością tradycji religijnej, która przezwycięża naturalną nieufność wspólnoty religijnej w udzielaniu dostępu do danych jego wiernych osobom innego wyznania. Dalszy rozwój dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego więc może sprzyjać rozszerzaniu jurysdykcji ekumenicznych organów ochrony danych.

Opublikowane
2020-02-08